HÀNH TRÌNH CỦA MONNA LISA EVO TRE: PHÁT TRIỂN VÀ CẢI TIẾN

MONNA LISA EVO TRE EVOLUTION: DEVELOPMENT AND INNOVATION

Quy trình in vải

Sơ đồ dưới đây minh họa rõ nét các lợi thế của quy trình in vải kỹ thuật số so với in truyền thống.

Quy trình in truyền thống tạo ra nhiều chất thải và gây tác động tiêu cực đến môi trường, chi phí cao và kém linh hoạt hơn so với in kỹ thuật số.

Customer Stories

Talk to us

For more information, please complete the form below.

* Required information