Trang chủ Cloud Solution Port

Remote Monitoring System for Large Format Printers

Connect. Optimise. Grow.

Designed with simplicity and security in mind, the Epson Cloud Solution PORT provides a live view of your printer fleet production¹, equipment utilisation, and service information to better manage efficiency and optimise your Epson printing workflow.

Register Now

Fleetwide Printer Management

When managing printer efficiency and usage, intelligent and intuitive production monitoring is essential for maximising productivity, connectivity, and growth. A clear and simple dashboard, drawing from vast amounts of usage data, provides the insight needed to make critical business decision.

Remote Monitoring1

View live status of the entire printer fleet, output production rates, printer status, errors, and equipment utilisation.

Production Efficiency Tracking & Reporting

Run reports to view total production efficiency, uptime, and printer usage.

Dashboard Tracking

Create in-shop dashboard to internally communicate key performance metrics to employees.

Secure & Encrypted

Data stream and cloud are encrypted end-to-end to protect customers’ privacy and usage data.

Mobile Access, No App Needed!1

Optimised mobile website allows for easy, remote tracking of printer fleet while on the go.

Expedited Service Response

Epson support helps reduce downtime with fast, remote troubleshooting.

Compatible Printers

Epson Cloud Solution PORT enables you to monitor and track the following Epson SureColour F-Series printers:

 • SureColor SC-F6270
 • SureColor SC-F6330
 • SureColor SC-F9330
 • SureColor SC-F9430
 • SureColor SC-F9430H
 • SureColor SC-F2130
 • SureColor SC-F530
 • SureColor SC-F531
 • SureColor SC-F7270
 • SureColor SC-F9270
 • SureColor SC-F10030
 • SureColor SC-F10030H
 • SureColor SC-F130
 • SureColor SC-F3030

 

Compatible Printers

Epson Cloud Solution PORT enables you to to monitor and track the following Epson SureColour S-Series printers:

 • SureColor SC-S40670
 • SureColor SC-S60670
 • SureColor SC-S80670
 • SureColor SC-S60670L
 • SureColor SC-S80670L
 • SureColor SC-R5030
 • SureColor SC-R5030L
 • SureColor SC-V7000

Compatible Printers

Epson Cloud Solution PORT enables you to to monitor and track the following Epson SureColour P-Series printers:

 • SureColor SC-P10070
 • SureColor SC-P20070
 • SureColor SC-P7530
 • SureColor SC-P9530
 • SureColor SC-P7000 / P9000
 • SureColor SC-P6000 / P8000

Compatible Printers

Epson Cloud Solution PORT enables you to to monitor and track the following Epson SureColour T-Series printers:

 • SureColor SC-T3130N / SC-T5130
 • SureColor SC-T3130X
 • SureColor SC-T3430 / SC-T5430
 • SureColor SC-T5430M

 

Get Started

To benefit from robust printer fleet management through Epson Cloud Solution PORT, contact your authorised Epson Large Format Printer Reseller.

 

Chính sách quyền riêng tư đối với Dịch vụ thành viên của Epson Cloud Solution PORT

Tuyên bố quyền riêng tư – áp dụng cho Người dùng tại Việt Nam)

Ngày 14 tháng 8 năm 2020
SEIKO EPSON CORPORATION

Seiko Epson Corporation, bao gồm các công ty con và công ty liên kết, (“Epson”, “Chúng tôi”, “Chúng ta” hoặc “Công ty”) cung cấp Dịch vụ thành viên của Epson Cloud Solution PORT (“Dịch vụ” hoặc “Dịch vụ này”) cho tất cả người dùng (“Người dùng” hoặc “quý vị”). Chúng tôi tin rằng cần phải bảo vệ đúng cách thông tin về người dùng (“thông tin cá nhân”) như trách nhiệm xã hội và cố gắng xử lý thông tin cá nhân một cách phù hợp dựa trên tuyên bố quyền riêng tư này và theo chính sách dữ liệu cá nhân tại https://www.epson.com.vn/personaldatapolicy.

Vui lòng đọc thêm “Điều khoản sử dụng dành cho Dịch vụ thành viên của Epson Cloud Solution PORT” cùng tuyên bố quyền riêng tư này.

1. Phương thức thu thập và thông tin được thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng theo các phương thức sau. Để cải thiện dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung ngoài những thông tin được liệt kê dưới đây, nhưng sẽ thông báo cho người dùng trước khi bắt đầu thu thập thông tin bổ sung.

1-1. Thu thập thông tin để đăng ký người dùng Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, mật khẩu, tên công ty, tên bộ phận, địa điểm, loại hình doanh nghiệp, số lượng nhân viên và số điện thoại được cung cấp để đăng ký dịch vụ này cho người dùng.

1-2. Thu thập thông tin để hiểu được môi trường sử dụng Để tìm hiểu môi trường sử dụng dịch vụ này, những thông tin kỹ thuật liên quan đến thiết bị giao diện điện tử của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở hệ điều hành, số phiên bản, loại sản phẩm và gói dịch vụ của quý vị sẽ được thu thập và quản lý như một phần thông tin cá nhân.

1-3. Thu thập thông tin thiết bị đã đăng ký trong hệ thống Thông tin thiết bị bao gồm nhưng không giới hạn ở: (tên model, tên dòng sản phẩm, số sê-ri, v.v.) của máy in là mục tiêu của thiết bị này, thông tin về môi trường lắp đặt (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí, v.v.), thông tin vận hành (tình trạng sử dụng máy in, thông tin lỗi, thông tin công việc, vật tư tiêu hao và thông tin phương tiện) được thu thập và quản lý như một phần thông tin cá nhân.

1-4. Thu thập thông tin khi người dùng truy cập dịch vụ Khi người dùng truy cập dịch vụ này, chúng tôi có thể thu thập thông tin như lịch sử duyệt trang vì thông tin liên quan đến hành vi của người dùng và sử dụng thông tin này để cải thiện mức độ tiện lợi của dịch vụ. Thông tin này bao gồm lịch sử sử dụng trang web và cookie phiên.

Trong số các cookie, chúng tôi sử dụng Google Analytics của Google Inc. để thu thập và phân tích lịch sử sử dụng.

Google Analytics sử dụng cookie bên thứ nhất để ghi nhận thông tin về hoạt động truy cập của quý vị. Quý vị có thể truy cập riêng chính sách quyền riêng tư của Google Analytics, trong chính sách quyền riêng tư của Google Inc trên trang web của Google Analytics.

Quý vị có thể từ chối tiếp nhận cookie nhưng không thể sử dụng một số tính năng của trang web này hoặc dịch vụ này.

*Chúng tôi không sử dụng tín hiệu Không theo dõi.

2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng đã thông báo cho quý vị khi thu thập thông tin cá nhân hoặc mục đích sau (“mục đích sử dụng”). Ngoại trừ mục đích sử dụng, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân trừ khi được mô tả trong “3. Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba” hoặc được quý vị đồng ý từ trước.

 • Đăng ký và chứng nhận sử dụng dịch vụ này của quý vị.
 • Liên hệ với quý vị về dịch vụ này
 • Cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải thiện dịch vụ này.
 • Trả lời các khiếu nại liên quan đến thông tin quyền riêng tư về dịch vụ này.

Tuy nhiên, khi luật pháp hoặc các cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ yêu cầu, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho dù có nằm ngoài phạm vi của mục đích sử dụng.

3. Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong những trường hợp sau đây.

3-1. Về việc sử dụng chung Trong trường hợp cần đạt được mục đích sử dụng, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập và nội dung của các thắc mắc cho từng công ty thuộc Seiko Epson Group bằng phương tiện giấy hoặc điện tử.

Vui lòng tham khảo “1. Phương thức thu thập và thông tin được thu thập” để biết các mục thông tin cá nhân được chia sẻ với các công ty thuộc tập đoàn và “2. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân” cho mục đích sử dụng.

Dưới đây là người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành thông tin cá nhân khi chia sẻ Seiko Epson Group.

SEIKO EPSON CORPORATION
Giám đốc Bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân của Epson Cloud Solution PORT (thông tin liên hệ chi tiết của người này được nêu tại khoản 5 dưới đây)

3-2. Về việc thuê ngoài bên thứ ba Chúng tôi có thể ủy thác xử lý toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân cho một bên thứ ba nếu cần đạt được mục đích sử dụng. Khi ủy thác, chúng tôi sẽ ủy thác thông tin cá nhân trong phạm vi tối thiểu cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt và sẽ giám sát người nhận nếu cần thiết và phù hợp. Bao gồm khả năng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ đám mây bên thứ ba đáng tin cậy đáp ứng các tiêu chuẩn ngành về bảo vệ dữ liệu của chúng tôi và với điều kiện nhà cung cấp đó thể xác nhận mức độ bảo vệ thỏa đáng hoặc đảm bảo triển khai các biện pháp bảo vệ phù hợp khi chuyển dữ liệu cá nhân sang đám mây dữ liệu mà máy chủ đám mây có thể nằm ở một quốc gia riêng biệt.

3-3. Sử dụng thông tin được cung cấp bên ngoài công ty Chúng tôi có thể cung cấp thông tin thống kê ẩn danh cho các bên thứ ba, nhờ vậy, không thể xác định danh tính các cá nhân.

3-4. Chuyển nhượng kinh doanh, v.v. Với tư cách công ty, chúng tôi có thể tiếp quản doanh nghiệp do sát nhập hoặc các lý do khác. Trong trường hợp đó, thông tin cá nhân sẽ được xử lý kể cả sau khi tiếp quản trong phạm vi cần thiết để sử dụng thông tin cá nhân trước khi tiếp quản.

3-5. Cung cấp thông tin theo luật pháp và quy định Khi luật pháp hoặc cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ yêu cầu, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba trong những trường hợp sau.

4. Quản lý an toàn thông tin cá nhân

Để quản lý thông tin cá nhân đúng cách, Công ty sẽ giám sát các nhân viên và tiến hành thẩm định để đảm bảo quản lý đúng cách. Ngoài ra, thông tin cá nhân được đảm bảo chính xác và luôn cập nhật trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng và được quản lý an toàn bởi máy chủ có tường lửa bảo vệ, v.v. nhằm ngăn ngừa hành vi truy cập trái phép, mất mát, phá hoại, làm giả, rò rỉ, v.v. Để người dùng tin tưởng ủy thác thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa thông tin đăng ký của người dùng và xóa thông tin máy in khi người dùng không cần dịch vụ như khi người dùng đã chấm dứt sử dụng dịch vụ. Mật khẩu mà người dùng nhập khi sử dụng dịch vụ này sẽ do chính người dùng quản lý và sẽ không bị tiết lộ hay rò rỉ cho bên thứ ba. Ngoài ra, nếu biết được mật khẩu đã bị bên thứ ba đánh cắp hay sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho quý vị và sẽ thực hiện hành động khắc phục cần thiết theo chỉ dẫn của quý vị.

5. Điểm liên hệ về thông tin cá nhân

Đối với các thắc mắc và khiếu nại về thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ theo thông tin sau.

Điểm liên hệ về thông tin cá nhân 80 Harashinden, Hirooka, Shiojiri-shi, Nagano-ken 399-0785 SEIKO EPSON CORPORATION Giám đốc Bộ phận bảo vệ thông tin cá nhân của Epson Cloud Solution PORT E-mail: privacy.ecsp@exc.epson.co.jp Hoặc vui lòng gửi thư cho Epson theo thông tin liên hệ chi tiết được nêu tại https://www.epson.com.vn/personaldatapolicy.

*Các thắc mắc liên quan đến sử dụng cũng như những cân nhắc về dịch vụ này và các sản phẩm không được giải đáp tại cửa sổ này nên hãy đưa ra thắc mắc tại thông tin liên hệ của từng sản phẩm.

6. Tiết lộ, hiệu chỉnh, ngưng sử dụng, xóa, v.v. thông tin cá nhân

Nếu quý vị yêu cầu tiết lộ nội dung thông tin cá nhân, mục đích sử dụng hoặc thực hiện hiệu chỉnh liên quan đến thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với người phụ trách của công ty đã chấp nhận đơn đăng ký sử dụng dịch vụ này hoặc vui lòng liên hệ với “5. Điểm liên hệ về thông tin cá nhân”. Sau khi xác định danh tính của quý vị, chúng tôi sẽ thực hiện ngay các thủ tục như tiết lộ thông tin cá nhân.

7. Tuân thủ luật pháp và quy định/Sửa đổi tuyên bố quyền riêng tư

Epson quản lý và sử dụng thông tin cá nhân theo luật pháp và quy định tại Nhật Bản và Việt Nam. Chúng tôi có thể sửa đổi tuyên bố quyền riêng tư nhằm tuân thủ những thay đổi về luật và quy định tại Nhật Bản và Việt Nam, đảm bảo bảo vệ thông tin cá nhân an toàn hơn hoặc vì các lý do khác. Vui lòng kiểm tra tuyên bố quyền riêng tư này thường xuyên để biết thông tin cập nhật về việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Quý vị đồng ý hoặc được xem là đồng ý chịu ràng buộc theo mọi chính sách sửa đổi, thay thế, thay đổi hoặc chỉnh sửa bằng cách tiếp tục truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng dịch vụ, đăng ký các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp, gửi thông tin cho chúng tôi hoặc thể hiện sự đồng ý của quý vị.

8. Lịch sử sửa đổi

Ngày 14 tháng 8 năm 2020 Phát hành lần đầu

1 All features of this system require an active internet connection and use of a supported browser.